آنچه انبیا گفته اند - John R. Cross

آنچه انبیا گفته اند

By John R. Cross

  • Release Date: 2016-08-19
  • Genre: Bible Studies

Description

«اینداستانیاستبسیارجالب،داستانیکهواقعاًبایدآنرابدانی»

انبیاسخنگفتهاند.
حکیمانهاستکهبدانیمآنهاچهگفتند.

کتابمنحصربهفردیاستکهنسلاندرنسلدستبهدستشدهومحفوظماندهوتاحدزیادیتاریخراشکلدادهاست.کتابیاستکهتوسطانبیایقدیمنگارششدهونمیتوانبهسادگیازآنگذشت،چراکهادعامیکندکهکلامخودخداست–کتابمقدس.
کتابمقدسدرطولقرنهاهمستودهشدهوهممحکومشدهاست.اماچرا؟چراایننوشتجاتموجباینهمهبحثهاومرکزاینهمهمباحثاتبودهاست؟پیامشدربارهچیستکهاینکتابرااینقدرمهمکردهاست؟
اکنونفرصتتوستکهبرایخودتتصمیمبگیری.همانطورکهبهدنبالجوابهامیگردی،آنچهکهانبیاگفتهاند،تورابهگونهایکهساده،شفافوعینیاست،هدایتخواهدکرد.

جان.ر.کراسازاندوختههاییکهدریکعمرمطالعهازکتابمقدسبدستآورده،مینویسد.اوتجربیاتزیادیازسفروزندگیدرخارجازکشوررادارد.